Image

Projektovanie stavieb

architektonická štúdia, dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačný projekt
Image

Navrhovanie interiérov

architektonická štúdia, projekt interiéru
Image

Projektová kalkulácia

kalkulácia investičných zámerov podľa jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie, ekonomický prepočet investičných akcií, bilancia a rentabilnosť investičných akcií
Image

Poradenstvo v oblasti územného plánovania

urbanistická štúdia, územnoplánovacia informácia, urbanistická bilancie územia, poradenstvo v súvislosti s výkladom územných plánov
Image

Inžinierska činnosť

zabezpečujeme kompletné služby k nami riešeným projektom
Image

Odborný autorský dohľad

vykonávaný v zmysle ustanovení zákona č. 138/1992 Zb. autorizovaným architektom nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní